Privacybeleid

Privacybeleid

Zapper Group bv neemt jouw privacy serieus en handelt volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Graag informeren wij je hier over ons Privacybeleid welke van toepassing is op jouw persoonsgegevens.

1. Privacybeleid win.relaywinkels.nl

win.relaywinkels is een project van Zapper Group bv (KvK-nummer 68245947) in samenwerking met Lagardère Travel Retail (ook wel ‘Relay’). Op deze website kunnen mensen meedoen met een winactie en worden zij tevens geïnformeerd en geïnspireerd voor een reis naar Nice in Frankrijk.

2. Wat zijn persoonsgegevens?

Indien je via win.relaywinkels.nl meedoet aan de winactie, verzamelen wij jouw persoonsgegevens – informatie die iets over jou vertelt of die met jou in verband kan worden gebracht. Hierbij kun je denken aan naam, e-mailadres of telefoonnummer, maar ook het IP-adres van jouw computer, tablet of smartphone.

3. Zo gaan wij om met jouw gegevens

De persoonsgegevens (gegevens van de deelnemer) die bij de prijsvraag worden verzameld, worden verwerkt voor de doeleinden die in verband met deze prijsvraag noodzakelijk zijn: 

 • informeren van de winnaar(s), 
 • overhandigen van de prijs, 
 • openbare bekendmaking van de winnaar(s). 

Zonder verwerking van de gegevens van de deelnemers is het waarborgen van de hierboven vermelde doeleinden en daarmee deelname aan de prijsvraag niet mogelijk. De gegevens van deelnemers worden in beginsel niet doorgegeven aan derden, tenzij de organisator voor de hierboven vermelde doeleinden dienstverleners inschakelt. 

Omdat de waarborging van persoonsgegevens van groot belang is, gaan wij zorgvuldig om met deze privacygevoelige informatie en zorgen wij ervoor dat deze goed beveiligd is. Wij houden ons aan de eisen van privacywetgeving, wat betekent:

 • wij vermelden duidelijk voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken;
 • beperken het verzamelen hiervan tot alleen de gegevens die wij nodig hebben voor het doel waarvoor ze worden gebruikt;
 • natuurlijk vragen wij jouw uitdrukkelijke toestemming voor het verweken van persoonsgegevens in de gevallen waarin dit is vereist;
 • dat wij jouw gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit nodig is voor het uitvoeren van de gevraagde dienst of wanneer wij hier wettelijk toe verplicht zijn;
 • in het geval dat wij jouw persoonsgegevens delen met andere organisaties, maken wij duidelijke afspraken waarin duidelijk blijkt dat jouw gegevens niet voor andere doeleinden zullen worden gebruikt;
 • wij slaan jouw gegevens alleen op zolang deze nodig zijn voor het doel waarvoor zij verkregen zijn;
  dat jij ten alle tijden het recht hebt om jouw gegevens op te vragen, te wijzigen of te laten verwijderen.

4. Gebruik van jouw persoonsgegevens

Bij deelname aan de winactie verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Informatie die je zelf hebt ingevuld, waaronder voornaam, achternaam, e-mailadres en telefoonnummer
 • naam technische meetgegevens van jouw computer, tablet of smartphone; dit kan zijn: IP-adres, MAC-adres, cookies en jouw surfgedrag

Na afloop van de prijsvraag worden de gegevens van de deelnemers gewist, tenzij een wettelijke bewaartermijn (bv. bewaartermijnen i.v.m. belasting- en handelsrecht bij winnaars) een langere opslag vereist. In dat geval worden de gegevens van de deelnemers pas gewist na afloop van de bewaartermijn. Of tenzij deelnemers zich hebben ingeschreven voor de nieuwsbrief worden de noodzakelijke persoonsgegevens (naam en e-mail) hiervoor bewaard, totdat de deelnemer zich hiervoor uitschrijft. 

5. Met dit doel verzamelen wij jouw gegevens

 • om je deelname aan de winactie in behandeling te kunnen nemen;
 • om met jou te kunnen communiceren;
 • voor marketingdoeleinden, mits je daar tijdens het inschrijvingsproces uitdrukkelijk goedkeuring voor geeft: wij kunnen jouw gegevens gebruiken voor het versturen van nieuwsbrieven, aanbiedingen of reclame uitingen. Je neemt vrijwillig deel aan de winactie en je kan tijdens het deelnameproces zelf aangeven welke informatie relevant is voor jou om te hebben.

6. Verstrekking aan derden

Wanneer je aangeeft de nieuwsbrief van Relay te willen ontvangen zullen jouw naam en e-mailadres gedeeld worden met Lagardère Travel Retail enkel om je inschrijving voor de nieuwsbrief te voltooien.

7. Jouw persoonsgegevens bekijken, wijzigen of verwijderen

Wil jij weten welke gegevens wij van jou hebben verwerkt, dan kun je deze opvragen. Ook als je jouw gegevens wilt wijzigen of laten verwijderen dan is dat mogelijk. In dat geval dien je schriftelijk een verzoek in te dienen. Je kunt met ons contact opnemen omtrent deze privacyverklaring via onderstaande contactgegevens:

 • Zapper Group bv
 • E-mailadres: privacy@zappergroup.com
 • Telefoonnummer: 020 – 320 76 88
 • Post: Silodam 183, 1013 AS Amsterdam

8. Rechten

Voor zover aan de in de desbetreffende regelingen beschreven eisen wordt voldaan, heeft iedere deelnemer (betrokkene) de volgende rechten volgens art. 13 e.v. AVG: 

 • Recht van gratis inzage in opgeslagen persoonsgegevens van de eigen persoon en op rectificatie, blokkering of wissing van deze gegevens; 
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens. Voor zover de verwerkingsverantwoordelijke de persoonsgegevens op basis van toestemming verwerkt of om een overeenkomst uit te voeren, kan de betrokkene zijn eigen gegevens in een gangbare en machineleesbare vorm laten overhandigen; Indien de betrokkene verzoekt om directe overdracht van de gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, gebeurt dit alleen als dit technisch haalbaar is. 
 • Recht op intrekken van toestemming. Indien de verwerkingsverantwoordelijke de persoonsgegevens van de betrokkene op basis van een toestemming verwerkt, kan deze toestemming te allen tijde schriftelijk voor de toekomst worden ingetrokken. Het intrekken van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan, onverlet. 
 • Recht op bezwaar tegen de verwerking. De verwerkingsverantwoordelijke staakt de verwerking van de persoonsgegevens, tenzij hij dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking aanvoert die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering. 
 • Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. Indien een betrokkene van mening is dat de verwerking van zijn persoonsgegevens door de verwerkingsverantwoordelijke in strijd is met de toepasselijke wetgeving, kan hij een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit

Heb jij toestemming gegeven om jouw gegevens te verwerken, dan wijzen wij je er op dat deze toestemming ten alle tijden kan worden ingetrokken. Dit kun je doen door te mailen naar bovenstaand e-mailadres. Mocht je vragen of een klacht hebben, dan kun je daarover natuurlijk ook contact met ons opnemen. Mocht je er desondanks met ons niet uitkomen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder – de Autoriteit Persoonsgegevens – op grond van de Algemene Verordening Persoonsgegevens.